Jerzy Kmita

Jerzy Kmita, Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity

Jerzy Kmita, Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity

Jerzy Kmita, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, jest jednym z najwybitniejszych polskich filozofów współczesnych. Stworzył oryginalny paradygmat teoretyczny, w którego kontekście przedstawiciele metodologii nauk humanistycznych, jak i reprezentanci szczegółowych dyscyplin nauk o kulturze prowadzili własne badania.

Jego twórczość naukową cechuje oryginalność i nowatorstwo proponowanych ujęć i rozstrzygnięć. Oparte są one na wnikliwej analizie rozważanych koncepcji, szeroko uargumentowane i uzasadniane, chociaż nie dla wszystkich badaczy nauki czy kultury w sposób dostatecznie przekonujący. Proponowane rozwiązania spotykały się z szeregiem uwag krytycznych, oceniane bywały jako dyskusyjne, a nawet kontrowersyjne. Przełamywały wszelako panujące schematy myślowe w odniesieniu do nauki, filozofi i i kultury (sztuki w szczególności), pokazując efektywniejsze poznawczo sposoby uprawiania nauk humanistycznych w kontekście przyjętych założeń teoretyczno-metodologicznych.

Wniósł ogromny wkład do życia naukowego w Polsce jako twórca (wraz z Leszkiem Nowakiem i Jerzym Topolskim) i lider „poznańskiej szkoły metodologicznej” oraz organizator znaczących konferencji naukowych i aktywny uczestnik wielu innych, promotor rozpraw doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku naukowego w postępowaniach o nadanie tytułów profesorskich.

Ma nieocenione zasługi w popularyzacji nauki, logicznego myślenia i refleksji teoretyczno-metodologicznej prowadzonej na łamach czasopism społeczno-kulturalnych. Szeroki był zakres jego działalności dydaktycznej. Wykładał logikę i metodologię nauk, filozofię humanistyki i kultury, epistemologię. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich. Jest autorem skryptów i podręczników akademickich.

Pełnił szereg funkcji w strukturach nauki polskiej i w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym związany był od czasu studiów polonistycznych i w którym pracował nieprzerwanie do emerytury przez 47 lat.

Więcej o sylwetce prof. Jerzego Kmity znajdą Państwo tutaj.

prof. Jerzy Kmita

prof. Jerzy Kmita

Polecamy: