Statut Fundacji Instytut im. Jerzego Kmity

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów wymienionych w załączniku do Statutu aktem notarialnym sporządzonym (według daty podpisania powyższego) i działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 1984 r., Nr 27, poz. 97, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Instytut im. Jerzego Kmity” lub „IJK”.

3. Fundacja może używać nazwy w języku angielskim: „Jerzy Kmita Foundation”

4. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi i logo.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.

3. Fundacja może powoływać placówki, zespoły i grupy badawcze oraz ośrodki, biura, odziały, filie i zakłady w kraju, i za granicą.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§5

Nadzór nad Fundacją ze względu na cel Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla  celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Fundacji jest:

1. Prowadzenie badań naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii nauki, metodologii nauk o kulturze, filozofii kultury oraz kulturoznawstwa.

2. Promowanie osiągnięć szeroko rozumianej humanistyki polskiej i jej dziedzictwa.

3. Upowszechnianie myśli naukowej Jerzego Kmity i rozwijanie jego koncepcji filozoficzno-metodologicznej, naukoznawczej i kulturoznawczej.

4. Działania na rzecz usprawniania funkcjonowania różnego rodzaju podmiotów życia społecznego poprzez prowadzenie odpowiednich badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych oraz transfer uzyskanej wiedzy do praktyki społecznej.

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i szkoleniowej.

§8

1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja prowadzić będzie następujące formy działalności:

a) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, w szczególności realizacja projektów badawczych na zapotrzebowanie różnych podmiotów życia społecznego (przede wszystkim przedsiębiorstw, administracji i instytucji państwowych instytucji kulturalnych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, wojska, policji i innych),

b) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek humanistyki polskiej,

c) wydawanie dzieł Profesora Jerzego Kmity i autorów nawiązujących do Jego koncepcji i idei filozoficznych, metodologicznych i kulturoznawczych oraz rozwijających je;

d) przygotowywanie opracowań, analiz, ekspertyz i sondaży dotyczących różnych sfer życia publicznego w Polsce, w tym szczególnie kultury organizacyjnej polskich podmiotów gospodarczych,

e) współpracę z polskimi i zagranicznymi osobami, instytucjami i  organizacjami społecznymi,w szczególności z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi w zakresie objętym celami Fundacji,

f) upowszechnianie w Internecie, środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji oraz za pomocą wydawnictw, wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,

g) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,

h) organizowanie seminariów, konferencji, odczytów i wykładów związanych z celami Fundacji,

i) organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących praktycznych zastosowań wyników prac badawczych,

j) przyznawanie stypendiów, nagród honorowych i materialnych dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji, w tym nagrody za wybitną pracę z zakresu nauk o kulturze, w szczególności o charakterze filozoficzno-metodologicznym,

k) wspieranie  i prowadzenie działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

l) wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

m) inicjowanie i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla studentów oraz absolwentów polskich oraz zagranicznych wyższych uczelni,

n) działalność wydawniczą.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3000 złotych (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

4. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc).

5. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

a) majątku przekazanego Fundacji przez Fundatorów,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) subwencji i dotacji,

d) z realizacji projektów badawczych i uzyskiwanych grantów,

e) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego, odsetek i depozytów bankowych,

g) dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,

h) dochodów z udziałów w zyskach spółek, w których udziały (akcje) zostały nabyte przez Fundację podczas jej działalności,

i) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

j) dochodów uzyskiwanych z majątku Fundacji oraz jego sprzedaży.

6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

7. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki.

8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§10

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów Fundacji i pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD-2007):

a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

b) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

c) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

d) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

e) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków(58.14.Z ),

g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe lub Internet (PKD 47.91.Z),

h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  (PKD 82.30.Z),

i) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskalsyfikowane (PKD 85.59.B),

j) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne. Zakłady i inne jednostki organizacyjne powołuje Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

§12

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

§13

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z pięciu do siedmiu osób. Radę tworzą przedstawiciele Fundatorów.

2. Radę Fundacji, w tym przewodniczącego powołują Fundatorzy.

3. Rada Fundacji powołuje wiceprzewodniczącego Rady.

4. Fundatorzy zobowiązani są dokonać uzupełniającego wyboru członków Rady w przypadku zmniejszenia się jej składu poniżej pięciu członków w ciągu 30 dni od daty zmniejszenia się liczby członków Rady poniżej pięciu osób.

5. Fundatorzy podejmują powierzone im w niniejszym Statucie decyzje bezwzględną większością głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy liczby Fundatorów.

6. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Można pełnić funkcję członka Rady przez kolejne kadencje.

7. Pisemne oświadczenie o powołaniu nowego składu Rady składa Rada Zarządowi Fundacji nie później niż w ostatnim dniu poprzedniej kadencji Rady.

8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:

a) będąca członkiem Zarządu Fundacji,

b) pozostająca z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,

c) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

9. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami Kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz członkami innych stałych i niestałych organów Rady.

10. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ze zmianami).

§14

1. Członkostwo w Radzie ustaje z upływem kadencji oraz w wyniku:

1) rezygnacji jej członka złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady, który powiadamia o tym fakcie Fundatorów,

2) śmierci członka,

3) odwołania go przez Fundatorów lub Radę Fundacji w przypadku:

a) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

b) nie wypełniania należycie powierzonych mu obowiązków i zadań, w szczególności nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

c) naruszania postanowień Statutu Fundacji,

d) godzenia swoim zachowaniem w dobre imię Rady lub Fundacji,

e) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji,

f) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

g) skazania na karę pozbawienia praw publicznych.

2. Fundatorom przysługuje prawo odwołania członków w każdym czasie. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania członka z innych ważnych przyczyn niż wymienione w §14 ust 3 uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym.

§15

Rada jest organem o uprawnieniach uchwałodawczych, nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych.

§16

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

2. uchwalanie regulaminów określających zasady działania Rady oraz poszczególnych dziedzin działalności statutowej Fundacji, w tym regulaminu wynagradzania członków Zarządu,

3. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,

4. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji i jej wyników ekonomicznych,

5. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,  nie później niż do 30 czerwca każdego roku,

6. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd budżetu Fundacji i działalności Fundacji do końca kwietnia każdego roku,

7. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

8. proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez  Zarząd do zaopiniowania,

9. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

10. zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji,

11. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji, o ich tworzeniu i o likwidacji Fundacji,

12. ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

13. ustanowienie zasad funkcjonowania w ramach Fundacji Komitetu Honorowego Fundacji oraz zasad i trybu powoływania i odwoływania jego członków,

14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Honorowego Fundacji, Kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz uchwalanie regulaminów tych nagród,

15. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub każdego z Fundatorów.

§ 17

1.   W celu wykonywania swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszelką dokumentację Fundacji, może żądać wyjaśnień od Zarządu oraz badać zgodność treści dokumentów ze stanem faktycznym.

2. Przeglądanie dokumentów może obywać się na posiedzeniach Rady lub w miejscu wskazanym przez Zarząd w obecności upoważnionej przez Zarząd osoby.

§ 18

1. Przewodniczący Rady Fundacji i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji kierują pracami Rady Fundacji i reprezentują ją na zewnątrz. 2. Do zawierania umów z członkami Zarządu upoważnieni są Przewodniczący Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, każdy z nich samodzielnie.

§ 19

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego albo jej Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatorów lub co najmniej trzech członków Rady.

3. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

4. Przewodniczący prowadzi posiedzenia Rady, a w razie jego nieobecności jej Wiceprzewodniczący lub członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu  członków Rady.

5. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

6. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone telefonicznie, w formie wideokonferencji lub przy pomocy jednoczesnego przekazu internetowego w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w jednej ze wskazanych form uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Prowadzone w jednej z powyższych form posiedzenie Rady może dotyczyć tylko spraw, w których nie jest wymagane głosowanie tajne. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.

7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz Fundatorzy nie będący jej członkami lub inne zaproszone przez przewodniczącego Rady osoby,

8. Członkowie Rady obowiązani są nie ujawniać osobom trzecim przebiegu posiedzeń Rady, treści podjętych uchwał oraz informacji dotyczących działalności gospodarczej Fundacji,

9. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy informacji zawartych w zaopiniowanym przez Radę w corocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Fundacji oraz w sprawozdaniu z działalności Rady.

§20

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem  § 28 ust. 3 oraz § 29 ust 2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego.

3. W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 2, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady wraz z pismem Przewodniczącego Rady lub jej Wiceprzewodniczącego, w którym określa sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Rady uchwały. 4. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Rady. 5. Przewodniczący Rady lub jej Wiceprzewodniczący powiadamia członków Rady  o wyniku głosowania nad uchwałą. 6. Treść uchwały Rady Fundacji podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady lub jej Wiceprzewodniczący przedstawia Radzie do wiadomości na najbliższym posiedzeniu. 7. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz likwidacji Fundacji, nie mogą być podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 2.

§21

1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Prezesa Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy, a pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych przez Prezesa Zarządu, z tym że pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez kolejne  kadencje.

4.  Członkowie Zarządu z wyłączeniem Prezesa Zarządu mogą być odwołani przez Radę w każdym czasie.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu.

§22

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady.

2.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) uchwala plany działalności Fundacji,

2) ustala plany finansowe (budżet) Fundacji,

3) ustala regulamin Biura Fundacji,

4) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji, takie jak: programy, centra, ośrodki, zespoły i grupy badawcze, projekty i inne oraz określa strukturę organizacyjną Fundacji,

5) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji, którym może być jeden z członków Zarządu oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

6) określa zasady i tryb dokonywania oceny merytorycznej działalności,

7) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

8) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje,

9) dokonuje rozdziału środków finansowych, jakimi dysponuje Fundacja oraz określa, z poszanowaniem przepisów prawa, pozostałe zasady gospodarki finansowej Fundacji,

10) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,

11) zapewnia obsługę prac pozostałych organów Fundacji.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§23

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub łącznie dwóch członków Zarządu Fundacji.

2. Bez zgody Rady Fundacji, Zarząd może wydatkować środki finansowe w granicach i na zasadach określonych w planie finansowym Fundacji.

3. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczny plan finansowy Fundacji na przyszły rok, a do dnia 15 czerwca roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku.

4. Plan i sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

§24

1. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.

2. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, umowami o pracę lub innymi umowami cywilnoprawnymi.

§25

Prezes Zarządu Fundacji:

a) kieruje pracą tego organu, w tym także przekłada Radzie wnioski w sprawie powoływania i odwoływania pozostałych członków zarządu oraz ustala ich zakres czynności,

b) zwołuje posiedzenia, ustala ich porządek obrad, bądź wyznacza innego członka Zarządu do wykonywania tej funkcji,

c) pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§26

1. Zarząd może ustanowić pełnomocników do poszczególnych czynności bądź też do określonego rodzaju czynności. Pełnomocnik działający w granicach umocowania może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji jednoosobowo.

2. Zarząd może podpisać kontrakt menedżerski na prowadzenie projektów badawczych, edukacyjnych, oświatowych lub działalności gospodarczej w określonym zakresie.

 

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§27

1.  Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie może się odbyć jedynie poprzez przejęcie innej fundacji (przez inkorporację).

2.  Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy  w formie jednomyślnej uchwały  wszystkich Fundatorów, podjętej w głosowaniu jawnym.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU

§28

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością  2/3 głosów.

4. Do podjęcia decyzji w przedmiocie zmiany Statutu niezbędna jest obecność ponad połowy składu Rady Fundacji.

5. Decyzję w sprawie zmiany Statutu mogą również podjąć Fundatorzy w drodze uchwały.

 

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§29

1. Fundacja ulega likwidacja w przypadku osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu po zasięgnięciu, jeśli to możliwe, opinii Fundatorów.

3. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba, że Rada w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Fundacja składa właściwemu ministrowi określonemu w § 4 Statutu corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Poznania.

Polecamy: